DZYBANOVSKIY OLEG IGOROVICH

  • Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І. Обґрунтування термінів виконання лапароскопічної холецистектомії на основі темпу декомпресії жовчних шляхів при обтураційній жовтяниці, зумовленій холецистохоледохолітіазом. — Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2019. — № 4 (88). — С. 73-77.

  • Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І. Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транс папілярного втручання і вибір терміну виконання лапароскопічної холецистектомії у хворих на обтураційну жовтяницю обумовлену холецистохоледохорлітіазом. Інформаційний лист. Випуск 18 з проблеми «Хірургія». Підстава: рішення ПК «Хірургія» Протокол № 3 від 27.09.2017 р.

  • Дзюбановський О.І. Клінічні форми холедохолітіазу. — Вісник наукових досліджень.— 2017. — № 1 (86). — С. 77-80.

  • Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І. Порівняльна оцінка динаміки холестатичних показників і темпу декомпресії жовчних шляхів після одноетапних лапароскопічних та відкритих операційних втручань у хворих на холедохолітіаз, ускладнений обтураційною жовтяницею (повідомлення 2). — Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2017. — № 1 (77). — С. 8-16.

  • Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І. Темп декомпресії жовчних протоків та динаміка показників синтетичної функції печінки після транспапілярного ендоскопічного біліарного втручання у хворих на обтураційну жовтяницю обумовлену холедохолітіазом. — Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2017. Т. 16, № 3. С. 113-118.

  • Дзюбановський О.І., Гудима А.А. Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів жовчоутворення і жовчовиділення після експериментального холестазу різної тривалості. — Клінічна хірургія. — 2017. — № 10. — С. 34–38.

  • Гудыма А.А., Дзюбановский О.И. Влияние декомпрессии желчевыводящих путей на динамику процессов липопероксидации, антиоксидантной защиты и цитолиза после экспериментального холестаза различной продолжительности. — Хирургия Восточная Европа. — 2017. — №3 (13). — С.437-47.

  • Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І. Динаміка холестатичних показників сироватки крові і темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею на ґрунті холедохолітіазу. Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії: матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І. Пирогова (Вінниця, 2-3 березня 2017 р.). Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. С. 55-57.

  • Дзюбановський О.І. Особливості динаміки рівня білірубіну після транспапілярної декомпресії жовчних проток у хворих на обтураційну жовтяницю зумовлену холедохолітіазом. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової наук.-практ. конф., присвячена 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.). Тернопіль, 2017. С. 163-165.

  • Орел Ю.М., Дзюбановський О.І., Шкробот Л.В. Структурні зміни печінкової тканини в умовах змодельованого холестазу і після його ліквідації. — Шпитальна хірургія. — 2016. — № 2 (74). — С. 45-49.

  • Дзюбановський О.І. Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів ліпопероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу після експериментального тридобового холестазу. — Вісник наукових досліджень. 2016. — № 4 (85). — С. 128-130.

  • Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І. Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного траснспапілярного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею на ґрунті холедохолітіазу (повідомлення 1). —Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2016. — № 4 (76). — С. 5-10.

  • Дзюбановський О.І. Діагностична цінність клінічної симптоматики у верифікації різних форм холедохолітіазу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.). Тернопіль, 2015. С. 100-101.

  • Ничитайло М.Ю., Дзюбановський О.І. Вибір терміну радикальних оперативних втручань після транспапілярної біліарної декомпресії у хворих на холедохолітіаз, ускладнений обтураційною жовтяницею. Матеріали XXIII з’їзду хірургів України (Київ, 21-23 жовтня 2015 р.). Київ, 2015. Т. 1. С. 149-150.

  • Дзюбановский И.Я., Дзюбановский О.И., Галей Н.М. Индивидуализированная тактика лечения больных обтурационной желтухой, обусловленной холедохолитиазом. — Хирург. — 2014. — № 10. — С. 50-54.

  • Дзюбановський І.Я., Дзюбановський О.І., Смачило І.І., Галей М.М. Невідкладні мініінвазивні втручання у хворих на обтураційну жовтяницю. — Харківська хірургічна школа. — 2014. — № 3 (66). — С. 28-30.

  • Оптимизация хирургической тактики лечения больных с обтурационной желтухой, обусловленной холедохолитиазом / Ковальчук Л.А., Дзюбановский И.Я., Смачило И.И., Дзюбановский О.И., Галей Н.М. Актуальные проблемы хирургической гепатологии: материалы конгресса (Донецк, 18-20 сентября 2013 г.). Донецк, 2013. С. 107-108.

  • Дзюбановський О.І., Смачило І.І., Галей М.М. Вибір строків виконання холецистектомії після попередньої транспапілярної біліарної декомпресії у хворих із холецистохоледохолітіазом. — Шпитальна хірургія. — 2012. — № 4. — С. 126-129.

  • Визначення оперативної тактики при обтураційній жовтяниці, обумовленій холедохолітіазом / І.Я. Дзюбановський, В.І. Максимлюк, О.І. Дзюбановський, Н.М. Галей, І.І. Смачило, Л.В. Синоверський. — Український журнал хірургії. — 2011. — № 4 (13). — С. 110-113.

  • Дзюбановський О.І. Прогнозування строків виконання радикального операційного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею на грунті холедохолітіазу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів LV підсумкової наук.-практ. конф. (Тернопіль, 9 черв. 2011 р.). Тернопіль, 2011. С. 50-51.

  • Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Смачило І.І., Дзюбановський О.І. Операційне лікування хворих на обтураційну жовтяницю непухлинного ґенезу. IV міжнародні Пироговські читання: матеріали наукового конгресу, присвяченого 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова, і ХХІІ з’їзду хірургів України. Вінниця, 2010. Т. 1. С. 208-209.

  • Дзюбановский И.Я., Галей Н.М., Смачило И.И., Дзюбановский О.И. Этапность хирургического лечения больных с обтурационной желтухой, обусловленной холедохолитиазом. Актуальные вопросы хирургии: материалы ХІV съезда хирургов Республики Беларусь. Витебск: ВГМУ, 2010. С. 270-271.

  • Дзюбановський О.І. Лікувальна тактика у хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу. Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ (Львів, 1-3 жовт. 2010 р.). Львів–Київ–Чікаго, 2010. С. 480.

  • Дзюбановський І.Я., Смачило І.І., Дзюбановський О.І. Хірургічна тактика та вибір строків радикального операційного втручання у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинного генезу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4 черв. 2009 р.). Тернопіль, 2009. С. 64-65.